Swiftpvconsulting-Infiinţare sedii secundare

Infiinţare sedii secundareInfiinţarea de sedii secundare ( puncte de lucru )

ACTE NECESARE:

 • cerere de inregistrare (atasat formular)
 • Anexa prelucrarea datelor cu character personal (formular)
 • declaratie Model 3 ( Ce inseamna? Persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip, semnat de asociat/asociati/administrator) (atasat formularul)
 • hotararea adunarii generale a asociatilor ( AGA), dupa caz decizia asociatului unic 1 exemplar original
 • contract de comodat (folosinta gratuita) sau contract de inchiere (folosinta contracost) – in original sau copie
 • Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sedii secundare (extras de carte funciară, contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite) – in copie
 • Daca este cazul Aviz / accept asociatiei de proprietari/locatar (atasat formularul)
 • Imputernicire daca este cazul
 • Copie CI (act de identitate)
 • Dosar cu sina cartonat
 • Numerotarea filelor se face in sens invers ( de la capat spre inceput ) !!!