Swiftpvconsulting-PERSOANA FIZICA AUTORIZATA (PFA)

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA (PFA)PERSOANA FIZICA AUTORIZATA (PFA)

Pentru PFA maxim 5 clase de activități prevăzute de codul CAEN !!!

Operaţiune prealabila

verificarea disponibilitatii si rezervarea acesteia (original) !!!

ACTE NECESARE:

 • cerere de inregistrare (atasat formular)
 • anexa prelucrare date cu caracter personal ( atasat formular)
 • declaratie Model 2 ( Ce inseamna? Persoana fizica îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip, semnat de reprezentant/titular) (atasat formularul)
 • dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării denumirii (original)
 • declarație pe propia răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca persoană fizică autorizată (formă olografă, original) – atasat formular
 • contract de comodat (folosinta gratuita) sau contract de inchiere (folosinta contra cost) – in original sau copie – sediu social
 • documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social (extras de carte funciară, contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, etc – in copie
 • Daca este cazul avizul asociatiei de locatari/proprietari!!!
 • Dacă la sediul profesional, imobil cu destinație de locuință, nu se desfășoară nici o activitate economică, persoana fizică titulară a PFA, depune o declarație pe propria răspundere, sub semnătură privată, prin care atestă faptul că la sediul profesional nu desfășoară activitate economică, nefiind necesare formalitățile prevăzute de art. 40 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare ( acordul vecinilor )!!! Atasat formular!!!
 • specimenul de semnatura al titularului
 • Documente care atesta pregatirea si experienta profesionala ( copii )!!!
 • Dupa caz, declaraţia privind desfăşurarea activităţii de către soţ/soţie – atasat formular
 • Procura daca este cazul
 • Copie act de indentitate
 • Dosar cu sina cartonat
 • Numerotarea filelor se face in sens invers ( de la capat spre inceput ) !!!