Swiftpvconsulting-Societatea cu raspundere limitata-debutant

Societatea cu raspundere limitata-debutantOperaţiune prealabila

verificarea disponibilitatii si rezervarea acesteia (original) !!!

ACTE NECESARE :

 • cerere de inregistrare (atasat formular)
 • anexa prelucrare date cu caracter personal ( atasat formular)
 • declaratie Model 2 ( Ce inseamna? Persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip, semnat de asociat/asociati/administrator) (atasat formularul)
 • anexa 1 privind inregistrarea fiscal ( atasat formular )
 • dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei (original)
 • daca este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original)
 • actul constitutiv
 • declaraţiile date pe proprie răspundere de către asociatul unic/asociaţi, respectiv administrator/i din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) – se pot da la Registrul Comertului, Avocat, Notar
 • pentru administrator/i - specimenul de semnatura/I –se poate da la Registrul Comertului, Notar
 • declaraţiile date pe propria răspundere de către fondatori, din care să rezulte că, anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu a mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar sau asociat în cadrul unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european (original)- formular
 • contract de comodat (folosinta gratuita) sau contract de inchiere (folosinta contra cost) – in original sau copie – sediu social
 • documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social (extras de carte funciară, contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, etc – in copie
 • Daca este cazul avizul asociatiei de locatari/proprietari!!!
 • cerere ANAF
 • Contractul de comodat (folosinta gratuita) sau contractul de inchiere (folosinta contra cost) se ataseaza pe coperta dosarului impreuna cu cererea ANAF !!!
 • declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social ( declaratie sediu notar – daca la adresa respectiva mai exista sediul unei alte societati )
 • dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social ( Banca – minim 200 RON )
 • declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice
 • procura daca este cazul
 • Copie CI (acte de identitate)
 • Dosar cu sina cartonat
 • Numerotarea filelor se face in sens invers ( de la capat spre inceput ) !!!

Conditii de infiintare pentru intrepirinzatori

 • au capacitate juridică deplină de exerciţiu;
 • anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului nu au mai deţinut şi nu deţin calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european;
 • înfiinţează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată în condiţiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind societăţile comerciale şi ale OUG nr. 6/2011;
 • declară pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale pentru declaraţii mincinoase, că îndeplinesc condiţiile prevăzute la lit. b, pe care o depun la Registrul Comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii.

Societatea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii

 • este societate cu răspundere limitată (SRL), care funcţionează pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • se încadrează în categoria microîntreprinderilor
 • este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) întreprinzători debutanţi asociaţi. Condiţiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociaţi
 • este administrată de asociatul unic sau de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;
 • are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţionala în vigoare (CAEN Rev 2)